Algemene voorwaarden

​Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website van Lekker Bezig.

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website van Lekker Bezig: www.samenlekkerbezig.nl (hierna: “Website”). Lekker Bezig is onderdeel van Sligro en de KNVB. Door gebruik te maken van de Website, op welke manier dan ook, verklaar je kennis te hebben genomen van deze gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. Iedere bezoeker van de Website (hierna: “Bezoeker”), is verplicht om deze gebruiksvoorwaarden volledig te respecteren en na te leven.

Indien de Bezoeker deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt en/of wenst te respecteren, dient de Bezoeker zich per direct volledig te onthouden van het raadplegen / enig gebruik van de Website.

Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) van de (inhoud van de) Website berusten bij de KNVB/Sligro. Niets van de Website mag zonder toestemming van de KNVB/Sligro worden gewijzigd, gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze.

Beperking van het gebruik

De Bezoeker wordt een beperkt, niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht verleend om de Website te raadplegen. Dit gebruiksrecht wordt enkel en alleen verleend op voorwaarde dat de Bezoeker instemt met en zich volledig houdt aan deze gebruiksvoorwaarden.

De Bezoeker mag de informatie op de Website uitsluitend raadplegen voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens van de KNVB/Sligro blijven volledig intact en worden door de Bezoeker gerespecteerd.

Het is ten strengste verboden om (de inhoud van) de Website voor en/of in enig ander bestand/website/geschrift/publicatie te gebruiken. Elk ander gebruik van de Website, waaronder vermenigvuldiging, aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNVB/Sligro is ten strengste verboden, en houdt een schending in van het eigendomsrecht van de KNVB/Sligro.

De KNVB/Sligro behoudt alle rechten, titels, belangen en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de (inhoud van de) Website. Distributie, verkoop of toezending aan derden van de (inhoud van de) Website, alsmede wijziging of aanpassing van de (inhoud van de) Website, met inbegrip van doch niet beperkt tot vertaling, decompilatie, herproductie, demontage of afleidingen ervan is verboden. De Website mag slechts door de Bezoeker geraadpleegd worden voor het doel waarvoor de Website door de KNVB/Sligro is aangeboden.

Beperking van de aansprakelijkheid

De KNVB/Sligro is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die voor een Bezoeker ontstaat door het niet, niet tijdig of gedeeltelijk voldoen aan haar verplichtingen (in het kader van de Website en/of voortvloeiende uit deze voorwaarden), voor zover zulks het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

De (inhoud van de) Website wordt zonder enige garantie, hetzij expliciet, hetzij impliciet, aangeboden. De KNVB/Sligro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot, de inhoud en de geschiktheid voor een bepaald doel. Tevens garandeert de KNVB/Sligro niet dat de informatie die via de Website te raadplegen is, toegankelijk, accuraat, volledig of up-to-date is, noch dat de (inhoud van de) Website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen.

Schadeloosstelling

De Bezoeker stemt er nadrukkelijk mee in dat zij de KNVB/Sligro schadeloos stelt en zal verdedigen bij iedere vorm van wettelijke aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen, kosten, inclusief vergoedingen voor advocaten die voortkomen uit: het raadplegen van de Website door de Bezoeker dan wel schending en/of vermoedelijke schending van deze voorwaarden door de Bezoeker.

Wijziging van gebruiksvoorwaarden

De KNVB/Sligro behoudt zich het recht voor iets weg te halen uit, toe te voegen aan of te wijzigen in de gebruiksvoorwaarden. Iedere verandering is direct van kracht en dus rechtsgeldig. Wanneer de Bezoeker de Website blijft raadplegen, gaat de Bezoeker akkoord met eventuele wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om iedere keer dat de Bezoeker de Website raadpleegt eveneens de gebruiksvoorwaarden te raadplegen, zodat de Bezoeker op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. De KNVB/Sligro behoudt zich te allen tijde het recht voor om tijdelijk of permanent de inhoud van de Website te wijzigen, iets toe te voegen, iets stop te zetten, zonder aankondiging of aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Bezoekers die de Website raadplegen doen dat uit eigen beweging en worden geacht de locale wet en regelgeving te kennen. De wetmatigheid van de gebruiksvoorwaarden is onderhevig aan het Nederlands recht. Iedere eventuele onenigheid wordt behandeld door de Utrechtse rechtbank. Door de Website te raadplegen gaat de Bezoeker akkoord met de wet en regelgeving van dit rechtsgebied en ziet de Bezoeker af van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied of deze rechtbank.

Overige bepalingen

Mocht een officiële rechtbank een van de bepalingen in deze voorwaarden nietig verklaren, dan zal deze niet meer van toepassing zijn, zonder dat dit van invloed is op de overige bepalingen. Deze voorwaarden vertegenwoordigen de gehele verstandhouding tussen de betrokken partijen en staan boven alle andere hiervoor gemaakte verbale of schriftelijke verklaringen, begrippen of overeenkomsten.